Korean Oreos - Vanilla Mousse

Korean Oreos - Vanilla Mousse
Korean Oreos - Vanilla Mousse
Korean Oreos - Vanilla Mousse
Korean Oreos - Vanilla Mousse

Charms LOL

$4.99 

Super good Oreos thins from Korea! Exotic flavor vanilla mousse. So yummy!